Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursusaanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering

daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Mayin is overeengekomen;

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle gedane cursusaanbiedingen blijven gedurende een periode van 14 dagen gestand, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere aanbieding leidt eerst dan tot een overeenkomst,

wanneer deze na aanvaarding door de wederpartij niet schriftelijk door de leverancier wordt

herroepen. Een herroeping zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden;

 

Artikel 3. Overeenkomst en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat de cursusaanbieder de order

uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd via mail of ander schriftelijk;

 1. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede mondelinge toezeggingen gedaan

door Mayin, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien Mayin
deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon;

 1. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer

uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van

de overeenkomst;

 1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,

van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan

zal worden;

 1. Het online-abonnement kan uitsluitend, na twee proeflessen, voor tenminste een periode van 6 maanden
  afgesloten worden. Wanneer de afnemer liever een doorlopend abonnement wenst, kan dit pas ná deze eerste
  periode van 6 maanden afgesloten worden uitsluitend met een toestemming van de afnemer voor een
  automatische incasso. Het abonnement kan daarna voor iedere 1e van de maand opgezegd worden met een
  minimum termijn van 1 maand. Deze opzegging dient schriftelijk ingediend te worden bij info@mayin.nl;
 2. Wanneer afnemer eerder wenst te beëindigen dan de afgesproken termijn van 6 maanden, is Mayin de
  afnemer geen restitutie verschuldigd. Tenzij afnemer nadrukkelijk verzoek vraagt om restitutie en Mayin
  de reden ertoe als rechtvaardig kan beschouwen, kunnen partijen anders overeenkomen met elkaar;

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Bij uitgifte van een nieuwe cursusprijslijst verliezen eerder gedane cursusaanbiedingen hun

geldigheid;

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:
 2. Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van

inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidskosten, en andere kosten;

 1. Inclusief BTW;
 2. Vermeld in Nederlandse valuta, onder voorbehoud van koerswijzigingen, welke worden

doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van de aflevering meer dan 2%

afwijkt van de valutapariteit op aanbiedingsdatum, welke op 100 wordt gesteld.

 1. Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt als prijs voor de

cursus of scholing de prijs vermeld in onze ten tijde geldende prijslijst en/of actuele prijzen

op de website www.mayin.nl

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens algemeen geldende dwingende rechtsregels en algemene rechtsregels van redelijkheid en

billijkheid of goede zeden en door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld onzerzijds, is

Statutaire Naam : Mayin yoga&meer,  Geregistreerd Adres : Irenelaan 3 6703 BT Ede Nederland

KvK Nummer : 09187669 / BTW Nummer  169070220B01 in beginsel niet aansprakelijk voor schade
tijdens de scholing of cursus van welke aard dan ook;

 1. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard dan

ook is uitgesloten. Voor het overige vrijwaart de afnemer ons uitdrukkelijk en volledig;

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons te allen tijde het eigendom voor van alle door ons geleverde cursus- of

scholingszaken, totdat de openstaande factuur geheel is voldaan;

 1. Het is de afnemer niet toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde kennis, syllabus en
  video materiaal in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf of activiteiten aan derden onder
  voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te verkopen en over te dragen;
 2. Ter zake van de (bij)geleverde en alle andere essentiële documentatie geldt dat de wederpartij

deze alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en op geen enkele wijze en aan wie dan ook

zal doorleveren c.q. verkopen of beelden zal tonen die eigendom zijn van Mayin. Derhalve blijven alle
beeldmaterialen eigendom van Mayin en heeft gebruiker recht om voor een bepaalde periode, zoals
overeengekomen, de beelden te gebruiken voor privé doeleinden;

 1. Daartoe mag het online-abonnement niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. De beelden
  en de geluidsopnames mogen alleen voor particuliere doeleinden gebruikt worden. De video’s zijn voor
  een bepaalde tijd inzichtelijk voor de klant en blijven ten allen tijde eigendom van Mayin.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige korting of

schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of

girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadatum is

bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt;

 1. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en

kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan;

 1. Vanaf het moment dat de bevestiging van deelname aan de scholing of cursus is gedaan door de

afnemer, zijn wij gerechtigd om dit bedrag te vorderen bij de deelnemer(s);

 1. Bij annuleren van de scholing of cursus tot 1 maand voor de cursusdatum is de helft van het

totale cursusbedrag verschuldigd;

 1. Bij annuleren van de scholing of cursus in de periode van 1 maand tot 1 dag voor de actuele

cursusdatum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

 

Artikel 8. Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, dit geldt mede ten

aanzien van bedragen waarvoor door ons uitstel van betaling is verleend, is de afnemer van

rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand

verschuldigd over het nog openstaand bedrag, en komen voor rekening van de afnemer te stellen op

tenminste 15% (met een minimum van € 125,-) van het, met inbegrip van vernoemde rente, door de

afnemer verschuldigd bedrag;

 

Artikel 9. Overmacht

Mayin is niet gehouden tot nakoming van enig verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg

van die omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of

in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Toepassing

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en uitvoering daarvan is uitsluitend;
 2. Nederlands recht van toepassing;
 3. Alle geschillen die tussen afnemer en Mayin ontstaan, zullen worden beslecht door de, binnen ons

vestigingsgebied bevoegde Burgerlijke Rechter in het Arrondissement Arnhem. Zulks zover de

wettelijke bepalingen dit toelaat.